BHPEX SP.j. Zielona Góra - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak BHPEX SP.j. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

BHPEX SP.j.

O specjaliście

Nasza spółka prowadzi prawdopodobnie największy serwis usług outsourcingowych w Polsce. Nasze motto brzmi "Wyższy Standard Bezpieczeństwa". Zapewniamy profesjonalne bezpieczeństwo każdej firmie. Specjalizujemy się w usługach z zakresu:
1. Ochrona danych osobowych.
2. Obsługa informatyczna firm.
3. Kancelaria prawna.
4. Biuro rachunkowe.
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6. Pomiary środowiska pracy.
7. Ochrona przeciwpożarowa.
8. Bezpieczeństwo żywności.
9. Ochrona środowiska.W ramach usług w zakresie ochrony danych osobowych realizujemy:
- Organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.
- Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej przez RODO.
- Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
- Zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami polityki bezpieczeństwa informacji.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa cybernetycznego.
- Wydawanie i anulowanie Upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
- Prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
- Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
- Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych.
- Kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
- Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych u ADO.
- Opiniowanie umów w zakresie ochrony danych osobowych.
- Przygotowanie umów z podmiotami mającymi dostęp do danych osobowych ADO.
- Przygotowanie ADO do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- Współpraca z działem IT w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej.W ramach usług w zakresie obsługi informatycznej firm realizujemy:
- Administracja sieci komputerowej.
- Konfiguracja serwerów (Active Directory, DNS opartych na rodzinie Windows Serwer oraz MS Exchange).
- Zarządzanie zasadami grupy w zakresie bezpieczeństwa czyli GPO (Group Policy Objects) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa systemu.
- Konfiguracja połączeń „site to site VPN” pomiędzy oddziałami z podwójnym uwierzytelnieniem kluczy, połączenia „remote VPN” dla własnych przedstawicieli korzystających z telefonów lub tabletów z systemem Android).
- Konfiguracja brzegowych urządzeń bezpieczeństwa (NAT, CISCO ASA, Security Gateway, PAT, oraz wiele innych).
- Sondy bezpieczeństwa Intrusion Prevention System (IPS).
- Certyfikaty SSL.
- Systemy uwierzytelniania np. Kerberos, RADIUS.
- Systemy backupu danych osobowych.
- Szkolenia cyberbezpieczeństwa.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie z zakresu:
- Administrowania systemami opartymi o Windows Server,
- Administrowania sieciami komputerowymi,
- Wbudowanych usług zabezpieczeń, takich jak: Windows Defender, PNP, User Account Control (UAC), Windows firewall, Software Restriction Policies (SRP), AppLocker, Szyfrowanie dysków (BitLocker), Ochrona przed exploitami (EMET), Ustawienia prywatności.
- Zewnętrznych systemów zabezpieczeń, takich jak: CISCO ASA, CISCO VPN, Anyconnect, ASDM, Remote Acces VPN, Site to site VPN, NAT, PAT, Threat detection, ACL, SSL, Anti-Spoofing, Encrypted Traffic,
- Pisania skryptów (powershell),
- Administrowania usługami – MSSQL, AD, DNS, RDP, RDS, serwery plików, serwery wydruku,
- Konfiguracji usług takich jak: RDP, RDS, AD, IIS, MSSQL, AD DS, serwery plików, serwery wydruku, Hyper-V,
- Rozwiązań serwerowych – wirtualizacji, konteneryzacji, rozproszonych systemów plików, wysokiej dostępności do zasobów, rozkładania obciążenia, agregacji oraz nadmiarowości zasobów sprzętowych i aplikacyjnych,
- Rozwiązań sieciowych – agragacji połączeń, VLAN, DHCP, FIREWALL, VPN.W ramach usług kancelarii prawnej realizujemy:
- Pełna obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- Reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
- Zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji,
- Obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego, zebrań członków w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i stowarzyszeniach,
- Przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
- Likwidacja spółek prawa handlowego,
- Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym,
- Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych,
- Reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych.W ramach usług w zakresie biura rachunkowego realizujemy:
- Księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
- Ryczałt,
- Księgowość pełna – Księgi Rachunkowe,
- Rozliczenia roczne PIT,
- Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
- Powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS,
- Pełen dostęp on-line do dokumentacji księgowej własnej firmy przez 24h/dobę,
- Wirtualne biuro – jeśli nie masz adresu do zarejestrowania firmy wybranie tej usługi pozwala na wskazywanie adresu najmowanej powierzchni, jako adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- Prowadzenie usług administracyjnych Twojej firmy,
- Przechowywanie dokumentacji firmowej,
- Sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,
- Sprawozdania do GUS i NBP,
- Przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych,
- Sporządzanie raportów i analiz,
- Wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane,
- Kreatywny Księgowy otwarty jest również na pomoc przy wyprowadzaniu ksiąg firm z kłopotami.W ramach usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizujemy:
− Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
− Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
− Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
− Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
− Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
− Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
− Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
− Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
− Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
− Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
− Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
− Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
− Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
− Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
− Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
− Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
− Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
− Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach.
− Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
− Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
-- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
-- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
-- uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
− Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
− Kontrola terminów oraz prowadzenie wszelkich szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
− Prowadzenie przez ratownika szkoleń w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzeń treningowych (fantom, defibrylator).
− Prowadzenie postępowań powypadkowych w razie zaistnienia wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych.
− Sporządzanie stanowiskowych instrukcji bhp.
− Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
− Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego.
− Sprawowanie nadzoru nad zaopatrzeniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
− Prowadzenie wymaganych przepisami bhp wykazów i rejestrów.
− Prowadzenie pomiarów środowiska pracy (hałas, zapylenie).
− Udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną.
− Bezpłatne wyposażenie siedziby wykonawcy w niezbędne oznakowanie bhp oraz apteczki pierwszej pomocy.W ramach usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizujemy:
- Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych w tym szkolenia próbnej ewakuacji.
- Prowadzenie dokumentacji przeciwpożarowej w tym sporządzanie i aktualizowanie zgodnie z przepisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz prowadzenie stosownych wpisów do księgi budynku stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy.
- Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem siedziby Zleceniodawcy w sprzęt, wyposażenie i oznakowanie przeciwpożarowe.
- Wyznaczenie miejsc prawidłowej lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego.
- Dbałość o stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego poprzez prowadzenie przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, w tym:
- Przegląd systemu wentylacji pożarowej (systemów oddymiania oraz systemów klap odcinających).
- Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej.
- Przegląd okresowy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
- Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej oraz głównego wyłącznika prądu.
- Okresowe przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).
- Prowadzenie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi wykazów i rejestrów.
- Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych zagrożeniach przeciwpożarowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
- Udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Państwową Straż Pożarną.
- Zgłaszanie Zleceniodawcy konieczności zakupu sprzętu ppoż., dokonania remontu lub naprawy gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych lub wykonania określonych zmian konstrukcyjnych.
- Bezpłatne wyposażenie siedziby wykonawcy w niezbędne oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe.W ramach usług w zakresie bezpieczeństwa żywności HACCP realizujemy:
- Sporządzanie i aktualizowanie zgodnie z przepisami instrukcji dobrej praktyki higienicznej oraz instrukcji dobrej praktyki produkcyjnej.
- Opracowywania dokumentacji HACCP.
- Wykonywanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej.
- Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
- Określenie krytycznych punktów kontroli CCP.
- Ustalenie limitów krytycznych.
- Ustalenie systemu monitorowania parametrów kontrolnych CCP.
- Ustanowienie działań korygujących, które należy podjąć, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP.
- Ustanowienie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu.
- Udokumentowanie systemu poprzez powołanie procedur i zapisów.
- Prowadzenie audytów HACCP.
- Prowadzenie szkoleń z minimum sanitarnego.W ramach usług w zakresie ochrony środowiska realizujemy:
- Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych danych.
- Przesyłanie kart odpadów oraz przygotowanie rocznego zestawienia o odpadach dla Urzędu marszałkowskiego.
- Przygotowywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
- Przygotowanie sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- Przygotowanie sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3, OŚ-OP1, Kobize, PRTR
- Informowanie o istotnych zmianach w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności.
- Opiniowanie umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska.
- Prowadzenie okresowych dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej.
- Udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Branża

BHP, ppoż, bezpieczeństwoBiuro rachunkoweRadcy prawniAlarmyKurs pierwszej pomocySzkolenia BHPNaprawa komputerów

Obszar działania

Świętokrzyskie, Lubuskie, Podkarpackie, Małopolskie, Podlaskie, Dolnośląskie, Lubelskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Opolskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-pomorskie, Śląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie

Weryfikacja Oferteo

Opinie

Gwiazdki opinii 62 opinie

Jesteś zadowolonym Klientem firmy ?

Dodaj swoje referencje!

Firma BHPEX SP.j. jest polecana przez Klientów i Partnerów biznesowych. Dlatego otrzymała Certyfikat Polecają Nas Klienci.
13 sierpnia 2019
Pozytywna opinia

Wykonali dobrze audyt bhp, dobra robota. Oceniam tę firmę bardzo dobrze, solidni i terminowi.

31 lipca 2019
Pozytywna opinia

Nabywam od nich co jakiś czas apteczki szkolne, są rzetelni i solidni. Współpraca z nimi trwa od dłuższego czasu i jestem z niej zadowolony.

25 lipca 2019
Pozytywna opinia

Firma działa dobrze, zamawiam od nich apteczki przemysłowe dość regularnie. Cieszy mnie współpraca z nimi.

pokaż więcej

Powiązane produkty i usługi: kurs na wózki widłowe, kursy na wózki widłowe, szkolenia na wózki widłowe, kurs koparko ładowarki cena, kurs na koparko ładowarke cena, szkolenia bhp Zielona Góra, kurs na wózki widłowe Zielona Góra, kursy na wózki widłowe Zielona Góra, szkolenia na wózki widłowe Zielona Góra, kurs koparko ładowarki cena Zielona Góra, kurs na koparko ładowarke cena Zielona Góra, bhp, ppoż, haccp, szkolenia, serwis, montaż, projektowanie, instrukcje stanowiskowe, programy na pc, kancelaria prawna, prawnik, radca prawny, szkolenia pierwszej pomocy, szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia rodo, ochrona danych osobowych, sklep, ochrona środowiska, pomiary, księgowość, doradca podatkowy

Oferta

Szkolenia okresowe BHP
Lubuskie - Zielona Góra
60.00 zł

W jaki sposób realizujemy szkolenia okresowe bhp? Szkolenie okresowe bhp możemy zrealizować tradycyjnie czyli w formie wykładu lub seminarium w naszej siedzibie lub w siedzibie Twoje firmy. Wybór należy do Ciebie. Szkolenie okresowe bhp możesz również zrealizować w formie szkolenia kierowanego, tzn. samodzielnie –...  

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz
Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Oferteo sp. z o.o., która będzie ich Administratorem. Mamy siedzibę we Wrocławiu (50‑559) przy ul. Świeradowskiej 51‑57/102A. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Tobą, a tym Dostawcą usług lub produktów, w tym poinformowania Dostawcy kto jest nadawcą wiadomości. Na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń lub sporów będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy. w ten sposób zabezpieczamy interesy Oferteo i wszystkich naszych Użytkowników. Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Więcej na temat sposobu, czasu przetwarzania i przekazywania Twoich danych osobowych oraz skarg, znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności.

Adres

Kożuchowska 10A, Zielona Góra

Telefon

609****** Pokaż numer

Telefon

609****** Pokaż numer

Skype

www.bhpex.pl

GaduGadu

Osoba kontaktowa

BHPEX Sp.j.

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy BHPEX WIELGUS SPÓŁKA JAWNA
Data rozpoczęcia działalności 2011-07-05
NIP 9731000597
Regon 080545361

Siedziba

Kraj Polska
Województwo LUBUSKIE
Powiat m. Zielona Góra
Gmina M. Zielona Góra
Miejscowość Zielona Góra
Kod pocztowy 65364
Poczta Zielona Góra
Ulica ul. Kożuchowska
Numer nieruchomości 10A

Kontakt

Telefon kontaktowy 684114000
Fax 684114040
Email BIURO@BHPEX.PL
Strona www WWW.BHPEX.PL

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 118 - Spółki jawne
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Organ rejestrowy SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rodzaj rejestru lub ewidencji 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Data wpisu do bazy REGON 2011-07-13
Data wpisu do rejestru ewidencji 2011-07-13
Data powstania 2011-07-05
Data rozpoczęcia działalności 2011-07-05

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Przeważające PKD
8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.